СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРИЕМ

Обучението в СУ "Васил Левски" се осъществява от 1 до 12 клас в трите образователни степени (начална, прогимназиална и гимназиална).

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Организация на приема в I клас за учебната 2019/2020 година.

РЪКОВОДСТВОТО НА СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", СЕВЛИЕВО СЪОБЩАВА,
че на I класиране на ученици за I клас на учебната 2019/2020 година са записани 83 ученици.

Съгласно ЗАПОВЕД № РД-04-636/27. 03. 2019 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО /Утвърждаване на училищния план-прием в първи клас за учебната 2019/2020 година/ към дата 07.06.2019 година в училището остават 5 /пет/ свободни места.

СПИСЪК
на децата, приети в I клас на първо класиране за учебната 2019/2020 година

ВИЖ ТУК!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 г. ще се осъществи за времето от 22.04 до 31.05.2019 г. /всеки работен ден от 08:00 – 16:30 ч./.
При техническия изпълнител на училището /кабинет № 224/ подавате следните документи:
- ЗАЯВЛЕНИЕ по зададен формуляр за участие в класиране за прием в първи клас ВИЖ!              Може да изтеглите заявлението ТУК!
- копие на удостоверение за раждане;
- набор от документи, съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Севлиево

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СЕВЛИЕВО     Виж ТУК!
                                                                                                                                                  Ръководството на СУ "Васил Левски"

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас! Това е едно от най-вълнуващите събития във Вашия и в живота на вашето дете, равнозначно на мига, когато то прохожда.
През учебната 2018-2019 обучението ще се осъществява по учебен план, включващ общообразователния минимум.
За изявите на нашите деца, ние като ръководство, сме създали традиции: ежегодно се организират дни на таланта, в които всяко дете може да демонстрира своите възможности - да пее, да рисува, да танцува, да пише стихове и др. Много тържествен за учениците е моментът на тържествата, посветени на цифрите и буквите, когато всеки получава трибуна за своята изява.

Тома Томев

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-04-636/27. 03. 2019 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на училищния план-прием в първи клас за учебната 2019/2020 година
Виж заповед на директора!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приема в първи клас за учебната 2019/2020 г., съгласно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Системата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Севлиево
Виж графика!

ЗАПОВЕД № РД-04-671/09. 04. 2019 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
Ред и условия за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година
Виж заповед на директора!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

Кой избира къде да учи детето?
Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Кой може да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. (задължително е обучението на деца една година преди постъпване в І-ви клас.

Организация на приема в V клас за учебната 2019/2020 година.

На вашето дете предстои да продължи обучението си в пети клас. Надяваме се да бъдем полезни при избора на училище за Вашето дете. За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

ОБУЧЕНИЕТО В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Обучението се извършва в общообразователни паралелки, които дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение. За надграждане знанията на учениците е предвидено обучение в избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ).
За изявите на Вашите деца в училището са създадени клубове за извънкласни дейности, в които всяко дете може да демонстрира своите възможности - да пее, да рисува, да танцува, да пише стихове и др.
Специално внимание се обръща и на изоставащите ученици. Те са включени в специални модули на обучение и с тях работят допълнително нашите квалифицирани преподаватели.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-04-636/27. 03. 2019 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на училищния план-прием в пети клас за учебната 2019/2020 година
Виж заповед на директора!


Организация на приема в VIII клас за учебната 2019/2020 година.

АКТУАЛНО! Прием на ученици в VIII клас
Публикувано | 26. 06. 2019 година

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2019/2020 година.

ВИЖ ЗАПОВЕДТА НА ДИРЕКТОРА ТУК!

ОБУЧЕНИЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕКИ
ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ"
Интензивно изучаване на английски език
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"
Интензивно изучаване на немски език
ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ"
Интензивно изучаване на руски език

Езиковите кабинети са модерно обзаведени и оборудвани с техника, отговаряща на съвременните изисквания за чуждоезиково обучение.
Повече от 15 години обучението след 7 клас в СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” се извършва в профилирана паралелка с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Постигнатите резултати от обучението през годините говорят, че училището е намерило верния път за образованието и по-нататъшната реализация на своите възпитаници.
Паралелката с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК намери трайна подкрепа от "Хамбергер" ЕООД, и е в партньорски взаимоотношения с Гимназията в Раублинг, Бавария, Германия. Втора учебна година се осъществяват обменни обучения, в които ученици и преподаватели от двете партниращи си училища споделят различни обучителни и преподавателски практики.
Обучението в паралелката с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК се подкрепя от Посолството на Руската федерация в България. Екип на Руското посолство, предвождан от извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България - Анатолий Макаров, преряза лентата при откриването на новия кабинет. Кабинетът е оборудван със средства на МКДЦ "Дом на Москва в София" и включва компютри, таблети, интерактивна дъска.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД 09-1709/29.08.2018 Г.
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ НВО В IV, VII И X КЛАС
ГРАФИК на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас
ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година,
съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
                                                                                                                                                                     Виж заповед на министъра!
Съгласно заповедта на министъра провеждането на тестовете е на следните дати:
           БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА       - 17 юни 2019 година
           МАТЕМАТИКА                                      - 19 юни 2019 година

ТОВА ТРЯБВА ДА ЗНАМ

ДЕЙНОСТИ по организация на приема в VIII клас за учебната 2019/2020 година.
                                                                                                                                                                     ВИЖ ТУК!

========================================================================================

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща.
С удоволствие ще Ви отговорим!
За контакти с нас