СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Създаването на обществени съвети цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

Image 03

 

 

 

 

Виж членовете на
Обществения съвет ТУК!

Из Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция...

 

Важно!