СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Вътрешноучилищни документи
Финансови отчети
Заповеди на директора

 

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета   ТУК
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г.
за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета   ТУК
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”  ТУК

Вътрешноучилищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - I, II, V, VI и VIII КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - III, IV, VII, IX, X, XI и XII КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016/2020 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПЛАН НА ГРУПАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - УЧЕБНА 2017/2018
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СПОРТЕН КАЛЕНДАР - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕ- УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 2017 ГОДИНА

 

Финансови отчети

Заповеди на директора (учебна 2016/2017 година)

 

 

Изплащане на стипендии за II срок на 2016/2017 уч. година на ученици от СУ "В. Левски"
Виж заповедта на директора за разпределението на средствата и критериите за класиране на учениците    ТУК
Виж протокола на комисията    ТУК
Виж заповедта на директора за изплащането на стипендиите   ТУК

 

ЗАПОВЕД № РД-04-197/24.11.2016    ТУК
Изплащане на стипендии за I учебен срок на 2016/2017 учебна година на ученици от СУ "Васил Левски"

 

ЗАПОВЕД № РД-04-193/22.11.2016 год.     ТУК
За откриване на процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на член 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" - Севлиево"