СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Вътрешноучилищни документи
Финансови отчети
Заповеди на директора

 

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК
НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда    ТУК
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
          ВИЖ!!!

          1. Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на Ушгоритьм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          3. Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          4. Методически насоки и съвети за представяне на темата за насилието, тормоза и видовете тормоз и насилие в училище.      ТУК!

Вътрешноучилищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - I, II, V, VI и VIII КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - III, IV, VII, IX, X, XI и XII КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2016/2020 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА УИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПЛАН НА ГРУПАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА - УЧЕБНА 2017/2018
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ - УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СПОРТЕН КАЛЕНДАР - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
СПИСЪК НА УТВЪРДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕ- УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2017/2018 Г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА 2018 ГОДИНА

 

Финансови отчети

Заповеди на директора (учебна 2017/2018 година)

 

 

Изплащане на стипендии за II срок на 2017/2018 уч. година на ученици от СУ "В. Левски"
Виж заповедта на директора за разпределението на средствата и критериите за класиране на учениците    ТУК
Виж заповедта
на директора за изплащането на стипендиите    ТУК

 

 

 

 

 

Изплащане на стипендии за I срок на 2017/2018 уч. година на ученици от СУ "В. Левски"
Виж заповедта на директора за разпределението на средствата и критериите за класиране на учениците    ТУК
Виж заповедта
на директора за изплащането на стипендиите    ТУК
Виж заповедта на директора за изплащането на еднократни стипендии   ТУК
Виж заповедта на директора за изплащането на стипендии за първи срок на учебната 2017/2018г. на ученици от IХа и IХб клас, считано от 01.10.2017 г., като се използват критериите определени със заповед № РД-04-283/31.10.2017 г.   ТУК