СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Вътрешноучилищни документи
Финансови отчети
Заповеди на директора

 

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК
          1. Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на Ушгоритьм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          3. Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          4. Методически насоки и съвети за представяне на темата за насилието, тормоза и видовете тормоз и насилие в училище.      ТУК!

За Вас, родители!

НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛЯ В ПЪРВИ КЛАС
НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛЯ В ПЕТИ КЛАС

Вътрешноучилищни документи

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ, УЧЕБНА 2018-2019, ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО УЧЕБНА 2018-2019
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕ- УЧЕБНА 2018/2019 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 2018/2019 Г.
РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ - УЧЕБНА 2018/2019 Г.

 

Финансови отчети

Заповеди на директора (учебна 2018/2019 година)

 

 

 

Заповед за изплащане стипенди на ученици през II срок на 2018/19 учебна година
ЗАПОВЕД № РД-04-724 /23.04.2019 год.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3,ал.3 и §11 от ПМС № 328/21.12.2017 год. и Решение на комисия с Протокол № 2/26.03.2019 г.
НАРЕЖДАМ Да се изплатят стипендии за II срок на учебната 2018/2019г. на следните ученици:
                                                                                                                            ВИЖ ТУК!

 

 

 

Заповед за разпределение на средствата за стипендии за 2018/19 учебна година
ЗАПОВЕД № РД-04-477/12.02.2019 год.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3,ал.3 и §11 от ПМС № 328/21.12.2017 год. и Решение на комисия с Протокол № 1/12.02.2019 г.
УТВЪрЖДАВАМ разпределението на средствата по видове стипендии
                                                                                                                            ВИЖ ТУК!

 

 

 

Заповед за изплащане стипенди на ученици през първи срок на 2018/19 учебна година
ЗАПОВЕД № РД-04-168 /15.11.2018 год.
На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и във връзка с чл.1, ал.1 и ал.2, чл.4, ал.1, т.1, 2 и 3,ал.3 и §11 от ПМС № 328/21.12.2017 год. и Решение на комисия с Протокол № 1/15.11.2018 г.
НАРЕЖДАМ Да се изплатят стипендии за първи срок на учебната 2018/2019г. на следните ученици:
                                                                                                                            ВИЖ ТУК!