СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.

 

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

СУ "Васил Левски" е включено Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019/2020 година, утвърден от Правителството с решение №479/05.08.2019 г.
113 са новите училища в този списък от общо 395 иновативни училища от 133 населени места (111 общини в 28 области), одобрени от Комисията за иновативните училища, които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. Нашето училище е единственото училище от Община Севлиево, а за област Габрово са 6.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.
Името на проекта, с който СУ "Васил Левски" кандидатства за иновация, е "Наука на сцената".

НОВИНИ

 • ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
  ПОСЛЕДВАЩО СЪБИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА - 2019, ПРОВЕЛ СЕ НА 31.10-3.11.2019 Г. В КАШКАЙШ (CASCAIS), ПОРТУГАЛИЯ

  На 1 и 2 февруари 2020 г. в СУ "Васил Левски", Севлиево се състоя последващо събитие на Международния фестивал "Наука на сцената – 2019", проведен в португалския град Кашкайш. Присъстваха учители по природните науки (STEM-учители) от всички степени на образованието у нас (включително предучилищно и детски градини) от областите Велико Търново, Габрово, Силистра, Стара Загора, Кюстендил и София.
  ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЕТО: Национален организационен комитет на Програмата, Съюз на физиците в България и Средно училище "Васил Левски" - Севлиево, в списъка на иновативните училища от 2019 г.
  Събитието бе открито от проф. дфзн Ана Георгиева, председател на Комитета. Презентация на тема: "Участието на България и впечатления (акценти върху програмата, организацията и някои от чуждестранните добри педагогически практики) от фестивала в Португалия", бе представена от инж. Румянка Гълчавова от ОУ "Цанко Церковски", с. Средище, област Силистра.

 • Съюзът на физиците в България, който работи по проект "ФИЗИКА ЗА ВСЕКИ", финансиран от Европейския физически съюз и СУ "Васил Левски" – Севлиево, включено в Списъка на иновативните училища в България за учебната 2019-2020 г. въз основа на проекта за иновация "Наука на сцената" организират СЕМИНАР на 1-2 февруари 2020 г. под надслов "От учители за учители" - последващо събитие на МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НАУКА НА СЦЕНАТА – 2019, провел се 31.10-3.11.2019 г., Кашкайш (Cascais), Португалия.
  Според правилата на Европейската платформа "Наука на сцената" всяка страна участник във фестивала трябва да организира едно "последващо" Международния фестивал събитие, което се счита като обучение за останалите български STEM – учители.
  Събитието ще се състои в СУ "Васил Левски" - Севлиево и в него ще бъдат показани работилници на български и на чуждестранен участник в Международния фестивал в Португалия, които ще запознаят участниците с добри практики и иновативни идеи в обучението, като представят и експерименти, подходящи за деца, неизучаващи физика (начален и прогимназиален етап) и за ученици от гимназиалния, което е в основата на проекта "Физика за всеки".
  Ще бъде представена и книжката с описанията на български и английски език на всичките 9 български проекта, които бяха класирани за участие в Международния фестивал в Португалия. Полезна за участниците ще бъде дискусията с организаторите на фестивала, по време на която ще се обсъждат регламента и условията за участие в предстоящите Национален и Международен фестивал "Наука на сцената".

  Събитието ще бъде открито на 1.02.2020 г. от 17:30 ч.
  в Актовата зала на СУ "Васил Левски" - Севлиево

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "БИОЛОГИЧНИ НАУКИ"

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:  II А клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Кинка Иванова
  Учениците ще работят по екипи в станции – "Природа" и "Технологии", ще изпълняват различни мисии: "Наблюдатели"; "Откриватели"; "Изследователи“ и "Предприемачи".
  Част от заниманията ще се провеждат извън класната стая – в парка, сред природата, в двора на училището, в пречиствателната станция, в кабинета по химия и физика. Използвайки средата като източник на наблюдение, учениците ще изследват, проучват, анализират и реализират проекти свързани с темата “Природата и ние“.
  Очаква се повишаване на мотивацията за учене с всички сетива. Чрез включване в разнообразни и интересни дейности, учениците ще развиват и тренират емоционалната си интелигентност.
  Осъществяване на различни инициативи свързани с развиване на способността за емпатия у учениците.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

  ЕСЕННА МАГИЯ

  През месец ноември клуб "Приятели на природата" - IIА клас подредиха изложба в училище на тема "Есенна магия".
  Научи повече за мероприятието ТУК!

  =========================================================================

  УЧАСТИЕ В ПЪТУВАЩИЯ ФЕСТИВАЛ "УЛИЦАТА" – СЕВЛИЕВО, 2019

  На 11.10.2019 година учениците от II А клас участваха в пътуващия фестивал "Улицата" – Севлиево, 2019. Животът е едно пътуване, а улицата е мястото да се срещнем…

  Децата, съвместно със своя класен ръководител К. Иванова и учителя на IV група ЦОУД – Т. Стойчева, организираха Арт ателие, в което се забавляваха, рисуваха и декорираха тиквички. За своята креативност и прецизно изпълнение те получиха награда за най-интересно представена творческа идея в рамките на фестивала - ваучер на стойност 300 лева за покупки в книжарница "М-Прес" ООД.


 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: V клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Мария Стойнова

  Осигуряване на условия за развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на природните науки . Усъвършенстване на знанията и уменията за учене и прилагането на наученото на практика. Способност за откривателско учене, да виждат науката в действие, да осъзнават отговорността на човека за качеството на живот на Земята и за запазване на равновесието в природата. Формиране на умения за сътрудничество, толерантност, разбиране на другите и решаване на конфликти. Създаване и развиване у учениците на навици и умения за самостоятелен труд, лидерство и работа в екип. Създаване на условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.
  Участие в конкурси, състезания, фестивали.
  Занятията се провеждат всеки петък /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:00 ч. – 15:30 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

 

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

ПОДОБЛАСТ: "ФИЗИЧЕСКИ, ХИМИЧЕСКИ И НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА"

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: II Г клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Емилия Ганчева

  В организираните занимания по интереси, учениците ще проучат различни области на природните науки, ще работят по станции на ротационен принцип като откритията ще бъдат представени като проекти. Ще откриват информация за природата, ще правят опити. Малките откриватели ще рисуват, ще изработват макети и постери, сувенири с природни и рециклирани материали. Изработените изделия ще бъдат включени в организираните изложби, базари и инициативи на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки четвъртък х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 15:10 до 16:20 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================

  ЕСЕННА МАГИЯ

  През месец ноември клуб "Малки откриватели" - IIГ клас подредиха изложба в училище на тема "Есенна магия".
  Научи повече за мероприятието ТУК!

  =========================================================================

   

 • ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: VIII – IX клас
  РЪКОВОДИТЕЛ:
  Ана Жекова

  Участието в клуба цели осмисляне на свободното време на учениците; създаване на интегрирано учебно съдържание; осигуряване достъп до различни форми на непрекъснато учене. Ученикът се поставя в активна позиция при овладяване на знания, формиране на компетенции по учебните предмети от природния цикъл /биология, химия, физика/. Заниманията по интереси дават възможност за практическа приложимост на учебното съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности. Осмисля се колко важна е отговорността на подрастващите за опазването на природата. Успешно реализиране на личността. Възможност за участия в състезания и конкурси на природна тематика.
  Занятията се провеждат всеки понеделник х 2 ч. /без ваканциите и неучебните дни/ от 14:45 до 16:10 ч.

  ИЗЯВИ:
  =========================================================================